•  

Generalforsamlinger

Kildebrønde Vandværk aflyser på grund af Corona virus

den ordinære generalforsamling den 23. marts -2020

Menighedshuset,Byvejen 2, Kildebrønde.

Vandværket fremsender ny indkaldelse på et senere tidspunkt
 

Dagsorden ifølge vedtægter:

Punkt 1. Valg af dirigent  og stemmetæller

Punkt 2. Bestyrelsens beretning     

Punkt 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Punkt 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

             På valg er: Jan K. Pedersen, Bjarne Keldorff, Sonja Jensen

     valg af suppleant:

           på valg er: Rasmus Fynbo 

Punkt 7. Valg til revisor og revisorsuppleant

    På Valg er: Ingefred Egehave

    Suppleant: Leif Poulsen

Punkt 8. Eventuelt

Hilsen

Bestyrelsen

www.kildebrøndevandværk.dk